மாற்றம் ஃபவுண்டேஷன் ஒருபோதும் மாணவர்கள் மாணவிகளிடம் சேர்க்கையின் பொழுதோ அல்லது சேர்ந்த பின்னர் எந்த ஒரு பயிற்சி க்கோ எவ்வித கட்டணமோ நன்கொடையோ வாங்குவதில்லை, அப்படி ஏதும் உங்கள் கவனத்திற்கு வந்தால் உடனே எங்களை தொடர்புக்கொள்ளவும்./Maatram Foundation does not collect any fees or donations from students for admissions or trainings. Contact us immediately if you notice this.

Uplift
their
dreams!

Maatram leads transformation in the lives of deserving
underprivileged students by providing quality fully-sponsored
College education, continuous skill development, world-class
exposure to solving real-life challenges, getting them placement
ready, and helping them imbibe societal skills. In turn, the
students get groomed to become the finest in society.

Uplift
their
dreams!

Maatram leads transformation in the lives of deserving underprivileged students by providing quality fully-sponsored College education, continuous skill development, world-class exposure to solving real-life challenges, getting them placementready, and helping them imbibe societal skills. In turn, the
students get groomed to become the finest in society.

Maatram leads transformation in the lives of deserving underprivileged students by providing quality fully-sponsored college education, continuous skill development, world-class exposure to solving real-life challenges, getting them placement ready, and helping them imbibe societal skills. In turn, the students get groomed to become the finest in society.

You Have
the Power!

Help a student
become a success story

Identify which of your students want to pursue higher studies.

img

He/She should have scored above 85%.

img
img

Research their backgrounds and financial status to see if they cant afford higher education.

img
img

Guide these students towards the Maatram Foundation and explain what maatram does.

You Have the Power!

Help a student become a success story

New Project

Identify deserving students who want to study further and scored above 85%

Research their backgrounds and financial status to see if they can afford it, and if they are open to moving anywhere within Tamil Nadu

Guide these students towards the Maatram Foundation

Maatram offers them three/four years of fully sponsored education

These students undertake certifications along with their degree for placements

They participate in community programs to give back

Their placements ensure an improvement in their family’s lives

Your guidance to the students makes a difference in society

Why Maatram

 • High-quality education from top-class institutions
 • Holistic development of students
 • Mentoring by professionals from top corporates
 • Exposure to community projects
 • Industry-ready programs that assure placements
 • Building responsible citizens for the future

NUMBERS that tell
our story

Years
1 +
img
Students
Lives Touched
1 +
Institutional Partners
1 +
Volunteers
1 +

What Maatram

guarantees
to a student

and his/her family

img

Security

Right Career
Guidance

img

Positive
Environment
for Growth

img

Professional
Mentors

Fully-sponsored
Education

img

Roadmap to
Becoming
A World-class
Citizen

List of Colleges
with tie-ups
with Maatram

What we do

Maatram partners with colleges across
Tamil Nadu and a few other states and helps
provide free education to deserving students
from economically deprived backgrounds.
Along with free admissions and tuition,
our partner institutions also cover transportation
charges and hostel fees (wherever applicable).

1500
students

have been placed in

 • 7 Autonomous Universities
 • 35 Engineetring Colleges
 • 15 Arts and Science Colleges
 • 4 Medical Colleges

How we identify thE

right
student

Maatram Foundation, based in Chennai, is run by
experienced and skilled professionals for the past
8 years. It is a process-driven organization and the
people running the NGO work very hard to
understand students’ requirements and give them
the best possible future.

The entire process of interviewing and choosing
students is done by a robust process of collecting
data, verifying the same through volunteers, having a
face-to-face interview, and finally shortlisting
candidates for various educational institutions.

News to cheer!
547 students have been placed across 35+ different institutions in the academic year 2023-2024! And, with

100% Scholarship.

Maatram has now successfully placed over 2600 students in prestigious institutions across Tamil Nadu.

img

Programs
under Maatram

Santa Kids

Our kids create an army of Santas and teach children the joy of sharing, and help them spread the same to 100 more.

Build a Library

We've set up libraries in Government schools with basic logistics, books (both old and new) to spread the joy of reading and teaching in low-income areas of the city.

Career Counselling

Our alumni association visits government-aided schools and government schools and educates students about career opportunities. They speak about the importance of a college education and the courses that would suit them.

Maatram Centre for Excellence

This course is aimed at giving our students an additional advantage during the placement process with training in fundamental concepts, high-impact fields, and emerging technologies.

Opportunities for the
differently-abled

We help create a sustainable livelihood and provide career opportunities, and financial assistance for differently-abled students.

Emergency Relief

We mobilized resources and provided disaster relief and rehabilitation, for many families during several significant crises, including Cyclone Vardah, 2015 Chennai floods.

Socially Responsible Young Citizens

At Maatram, we strongly intend to create as many responsible citizens as we can in the society. Citizens, who will also double up to take on civil duties to provide a just and corruption free governance.

Student Development Programs

“An Investment in Knowledge pays the best Interest – Benjamin Franklin”. Our work doesn't stop merely with providing students with a chance at higher education. We actively engage and nurture our students through Placement trainings, Maatram Centre of Excellence, Leadership camp etc.

Karpom Karpippom

This project aims to identify aspiring students from economically deprived backgrounds and tutor them to excel in their Board exams.This entire initiative is program managed by the Maatram Alumni Association

Guiding Principles

img

Confidentiality Of Beneficiaries

We believe that there has to be dignity in giving and hence the identity of the beneficiaries will always be protected. The details/photographs/videos of the Maatram beneficiaries will not be disclosed anywhere on our website, articles, promotional flyers, banners etc.,

img

Orphan Children

The first preference for the higher education program is given to Orphan kids since they do not have any support system to fall back on. Most often these children are dependant of the relatives/family friends who are unable to support their dream of higher education.

img

Single Parent Children

Preference for children who come from single parent families is given. In the low income society where there are lot of families losing the father due to alcoholism, debts etc, it becomes extremely difficult for the children to continue higher education. We believe the support provided will go a long way in the betterment of the entire family.

Girl Children

If you educate a woman, you educate a family, if you educate a girl, you educate the future. We believe Girls who get to dream and develop their character grow into vision-driven women, mothers and leaders who pass essential values and precious opportunity to the next generation. At Maatram, we truly believe in this with 80% of our beneficiaries being girl children.

I AM SUJITH KUMAR

Founder- Maatram Foundation

I always wondered how certain individuals encounter life changing moments through specific incidents in their life until I had my own…. and Maatram was born…

img

Awards

95% of our students
who have graduated
are placed in various
top-notch companies/
organisations.

What People
Say About Us

Let's hear what our success stories say...

Reach Us

+91 95510 14389 / 95000 10018
Working hours: 09:30 a.m to 06:00 p.m.
enquiry@maatramfoundation.com
No. 47, 7th Cross Street
Rengareddy Gardens
Neelangarai, Chennai 600115

You Have
the Power!

Help a student
become a success story

img

Identify which of your
students want to
pursue higher studies.

He/She should have
scored above 85%.

Research their
backgrounds and financial
status to see if they cant
afford higher education.

Guide these students
towards the Maatram
Foundation and explain
what maatram does.

You Have the Power!

Help a student become a success story

Identify deserving students who want to study further and scored above 85%

Research their backgrounds and financial status to see if they can afford it, and if they are open to moving anywhere within Tamil Nadu

Guide these students towards the Maatram Foundation

Maatram offers them three/four years of fully sponsored education

These students undertake certifications along with their degree for placements

They participate in community programs to give back

Their placements ensure an improvement in their family’s lives

Your guidance to the students makes a difference in society

NUMBERS that tell
our story

Years
1 +
img
Students
Lives Touched
1 +
Institutional Partners
1 +
img
Volunteers
1 +

Why Maatram

 • High-quality education from top-class institutions
 • Holistic development of students
 • Mentoring by professionals from top corporates
 • Exposure to community projects
 • Industry-ready programs that assure placements
 • Building responsible citizens for the future

NUMBERS that tell

our story

Years
1 +
img
Students
Lives Touched
1 +
Institutional Partners
1 +
img
Volunteers
1 +

Why Maatram

 • High-quality education from top-class institutions
 • Holistic development of students
 • Mentoring by professionals from top corporates
 • Exposure to community projects
 • Industry-ready programs that assure placements
 • Building responsible citizens for the future

img

What Maatram

guarantees
to a student

and his/her family

img

Security

Right Career
Guidance

img

Professional
Mentors

Fully-sponsored
Education

img

Roadmap to
Becoming
A World-class
Citizen

img

Positive
Environment
for Growth

img

What Maatram

guarantees
to a student

and his/her family

img

Security

Right Career
Guidance

img

Professional
Mentors

Fully-sponsored
Education

img

Roadmap to
Becoming
A World-class
Citizen

img

Positive
Environment
for Growth

List of Colleges
with tie-ups
with Maatram

What we do

Maatram partners with colleges across Tamil Nadu and a few others
states and helps provide free education to deserving students from
Economically deprived backgrounds. Along with free admissions and
tuition, our partner institutions also cover transportation charges and
Hostel fees (wherever applicable).

How we identify thE

right
student

1500
students

have been placed in

 • 7 Autonomous Universities
 • 35 Engineetring Colleges
 • 15 Arts and Science Colleges
 • 4 Medical Colleges

What we do

Maatram partners with colleges across Tamil Nadu and a few others states and helps provide free education to deserving students from Economically deprived backgrounds. Along with free admissions and tuition, our partner institutions also cover transportation charges and Hostel fees (wherever applicable).

How we identify thE

right
student

1500
students

have been placed in

 • 7 Autonomous Universities
 • 35 Engineetring Colleges
 • 15 Arts and Science Colleges
 • 4 Medical Colleges

Maatram Foundation, based in Chennai, is run by experienced and skilled professionals for the past 8 years. It is a process-driven organization, and the people running the NGO work very hard to understand students’ requirements and give them the best possible future.

The entire process of interviewing and choosing students is done by a robust process of collecting data, verifying the same through volunteers, having a face-to-face interview, and finally shortlisting candidates for various educational institutions.

News to cheer!
547 students have been placed across 35+ different institutions in the academic year 2023-2024! And, with

100% Scholarship.

Maatram has now successfully placed over 2600 students in prestigious institutions across Tamil Nadu.

img

Programs under Maatram

Santa Kids

Our kids create an army of Santa's and teach children the joy of sharing, and help them spread the same to 100 more.

Build a Library

We've set up libraries in Government schools with basic logistics, books (both old and new) to spread the joy of reading and teaching in low-income areas of the city.

Career Counselling

Our alumni association visits government-aided schools and government schools and educates students about career opportunities. They speak about the importance of a college education and the courses that would suit them.

Maatram Centre for Excellence

This course is aimed at giving our students an additional advantage during the placement process with training in fundamental concepts, high-impact fields, and emerging technologies.

Opportunities for the differently-abled

We help create a sustainable livelihood and provide career opportunities, and financial assistance for differently abled students.

Emergency Relief

We mobilized resources and provided disaster relief and rehabilitation, for many families during several significant crises, including Cyclone Vardah, 2015 Chennai floods.

Socially Responsible Young Citizens

At Maatram, we strongly intend to create as many responsible citizens as we can in the society. Citizens, who will also double up to take on civil duties to provide a just and corruption free governance.

Student Development Programs

“An Investment in Knowledge pays the best Interest – Benjamin Franklin”. Our work doesn't stop merely with providing students with a chance at higher education. We actively engage and nurture our students through Placement trainings, Maatram Centre of Excellence, Leadership camp etc.

Karpom Karpippom

This project aims to identify aspiring students from economically deprived backgrounds and tutor them to excel in their Board exams.This entire initiative is program managed by the Maatram Alumni Association

Guiding Principles

img

Confidentiality Of Beneficiaries

We believe that there has to be dignity in giving, and hence the identity of the beneficiaries will always be protected. the details/photographs/videos of the Maatram beneficiaries will not be disclosed anywhere on our website, articles, promotional flyers, banners etc.,

img

Orphan Children

The first preference for the higher education program is given to orphan kids, since they do not have any support system to fall back on. most often these children are dependent on the relatives/family friends who are unable to support their dream of higher education.

img

Single Parent Children

Preference for children who come from single parent families is given. In the low income society where there are a lot of families losing the father due to alcoholism, debts etc, it becomes extremely difficult for the children to continue higher education. we believe the support provided will go a long way in the betterment of the entire family.

Girl Children

If you educate a woman, you educate a family, if you educate a girl, you educate the future. We believe girls who get to dream and develop their character grow into vision-driven women, mothers and leaders who pass essential values and precious opportunity to the next generation. at Maatram, we truly believe in this with 80% of our beneficiaries being girl children.

Guiding Principles

img

Confidentiality Of Beneficiaries

We believe that there has to be dignity in giving, and hence the identity of the beneficiaries will always be protected. the details/photographs/videos of the Maatram beneficiaries will not be disclosed anywhere on our website, articles, promotional flyers, banners etc.,

img

Orphan Children

The first preference for the higher education program is given to orphan kids, since they do not have any support system to fall back on. most often these children are dependent on the relatives/family friends who are unable to support their dream of higher education.

img

Single Parent Children

Preference for children who come from single parent families is given. In the low income society where there are a lot of families losing the father due to alcoholism, debts etc, it becomes extremely difficult for the children to continue higher education. we believe the support provided will go a long way in the betterment of the entire family.

Girl Children

If you educate a woman, you educate a family, if you educate a girl, you educate the future. We believe girls who get to dream and develop their character grow into vision-driven women, mothers and leaders who pass essential values and precious opportunity to the next generation. at Maatram, we truly believe in this with 80% of our beneficiaries being girl children.

I AM SUJITH KUMAR

Founder- Maatram Foundation

I always wondered how certain individuals encounter life changing moments through specific incidents in their life until I had my own…. and Maatram was born…

img

Awards

img

EVANGELIST AWARD

Toastmasters International Dist 82
awarded Maatram Foundation founder
Sujith for his efforts to champion social
change and efforts to connect with the
Toastmasters fraternity.

img

ALUMNI OF THE YEAR AWARD

Loyola Alumni Association honored
Sujith with the Alumni of the year award for his
contribution to bring about awareness on
various social issues through the power of
social network.

img

EVANGELIST AWARD

Toastmasters International Dist 82 awarded Maatram Foundation founder Sujith for his efforts to champion social change and efforts to connect with the
Toastmasters fraternity.

img

ALUMNI OF THE YEAR AWARD

Loyola Alumni Association honored Sujith with the Alumni of the year award for his contribution to bring about awareness on various social issues through the power of
social network.

95% of our students who have graduated are placed in various top-notch companies/organizations.

What People Say About Us

Let's hear what our success stories say...

Reach Us

img

+91 95510 14389 / 95000 10018

img

09:30 a.m to 06:00 p.m.

enquiry@maatramfoundation.com

No. 47, 7th Cross Street
Rengareddy Gardens
Neelangarai, Chennai 600115

Santa Kids

Teach a kid the “joy of sharing” and he/she shall spread the same to a 100 more. Maatram foundation through the SANTA KIDS projects aims to spread the joy of giving amongst children early on. Through this initiative, we partner with two schools – collect the wish of a kid from one school which he/she cannot afford and pass it on to children from another school who can become their Santas and bring their dreams to life. This initiative aims at spreading the joy of giving and sharing happiness with a lot of fun amongst kids. Over 900 kids have participated in this project so far.

Build A Library

A library is pivotal to learning and plays a key role as a space for kids to generate fresh ideas, encourage innovation, helps them improve their problem solving skills and inculcates the habit of continuous learning Keeping this in mind, Maatram Foundation is working towards setting up libraries in Government schools with basic logistics, books (both old and new) and the overall environment which will act as a catalyst for reading and for teaching.

We have set up one such library in Government Primary School Taramani, Chennai with more than 700 students having access to this library. We look forward to setting up such infrastructure in many more low income schools in the city.

Maatram Alumni Association has taken over this project and is in the process of identifying schools where such libraries could be set up.

Career Counselling

Our alumni association visits government-aided schools and government schools and educates students about career opportunities. They speak about the importance of a college education and the courses that would suit them.

Maatram Centre of Excellence

“An Investment in Knowledge pays the best Interest – Benjamin Franklin”

Through the Maatram Centre of Excellence, we aim to enable our students to constantly upskill and reskill themselves during their college years and help them specialize in fundamental concepts and emerging areas, that would give them the added advantage when they start their career.

This Year :

 • In Phase-1, 16 students were handpicked and shortlisted, based on their consistent performance in academics, aptitude to learn and more importantly right attitude.
 • 3 courses were selected to focus for this batch – C++, Data Structures, Networking fundamentals as part of the Beginner Pack and assigned one course per student aligned with their academics as well as interest level.
 • All 16 students successfully completed the courses assigned to them and cleared the certification.
 • As a next step, two intermediary courses – HTML/Java/CSS for Web Development and Python have been identified and the students are in the process of going through the certification with end of March 2021 as the target date for completion.

The Certification Plan will cover:

 • Core programming and scripting languages like C, Java, Python, HTML, CSS
 • Fundamental concepts like Data Structures, Networking, Design Patterns.
 • Emerging technologies and concepts like Data Science, Modelling, AI, RPA.
 • High impact areas like DevOps, Cloud Infrastructure (AWS/Azure), Network Administration, Information Security, Creative Design/UX
 • Engineering concepts like Digital Electronics, Embedded systems, Design & Automation in Manufacturing, Auto CAD among others.

Opportunities for the Differently-Abled

Every project we embarked on was inspired by someone who truly demonstrated a compelling need to help. Through the project, we partner with organizations who work closely with the differently abled to provide opportunities that would be very vital to them to build their career. Suguna, a visually impaired woman, who had completed her B.A and B.Ed. was forced to sell peanut candies in a suburban station, since her aspiration to become a teacher did not materialize. Most of the schools rejected her application on the lines of disability. Maatram Foundation identified her and through our efforts, Suguna lives her dream as a teacher in Mahindra World School, one of the prestigious schools in Chennai. In our effort to support people with disabilities, we had helped Suguna help find employment and sustainable livelihood. Maatram Foundation is supporting the higher education of 2 visually-challenging kids at leading educational institutions. We are providing financial assistance for the school education of 2 kids of a physically challenged parent.

Emergency relief

At Maatram Foundation we firmly believe in doing our bit every time we had encountered a humanitarian crisis through the power of partnership. Through Chennai Floods in 2015, Cyclone Vardah in 2016, Cyclone Gaja 2018 and COVID 2020 we mobilized resources and worked on disaster relief and rehabilitation.

During COVID, we extended financial support to 100+ families of our students on a monthly basis, supplied groceries to 400+ tribal families in Yercaud , 400+ transgender sisters and helped transport 40 guest workers from Andhra Pradesh who were stuck in Thanjavur. Apart from working with tribal families, sending monthly assistance to select families, we have also been working with providing rations and funds to Orphanages, Old age homes, leprosy homes etc.

We partnered with several educational institutions during GAJA cyclone to distribute essentials and meals to 117 affected villages in the delta for 37 days to 2000 people, distributed relief materials to 60,000 people, repaired and repainted about 19 schools and distributed 2500 coconut saplings to farmers to help restore their livelihood. Special mention about our Trustee Udaya Shankar who received appreciation from the Chief Minister for his amazing work.

During Chennai Floods and Cyclone Vardah, we were actively involved with the various NGO’s and Governmental agencies in collecting and distributing relief materials across Chennai, Cuddalore and other parts of TamilNadu. We distributed Ration kits to 5000 families in Chennai and Cuddalore during cyclone Vardah, 20,000 ration kits during Chennai floods and helped restore and build homes for many families.

Through the various crises, the most gratifying part for us was to see many of our students extending help to support our community despite their humble means.

Socially Responsible Young Citizens

At Maatram, we strongly intend to create as many responsible citizens as we can in the society. Citizens, who will also double up to take on civil duties to provide a just and corruption free governance. We partnered with the Centre for Career in Uniformed Services to provide free Civil and Armed forces training to those who are passionate to lead by example. Each year 5 qualified students are being provided a full-fledged training with zero cost towards their dream of becoming prestigious officers who selflessly serve the community.

Maatram Centre of Excellence :

“An Investment in Knowledge pays the best Interest – Benjamin Franklin”

Through the Maatram Centre of Excellence, we aim to enable our students to constantly upskill and reskill themselves during their college years and help them specialize in fundamental concepts and emerging areas, that would give them the added advantage when they start their career.

Maatram Centre of Excellence is an initiative to equip students with skills required to be an asset in the workforce, we focus on various skills like :

 • Core programming and scripting languages like C, Java, Python, HTML, CSS.
 • Fundamental concepts like Data Structure, Networking, Design Patterns.
 • Emerging technologies such as Data Science, Modelling and AI.
 • High impact areas like DevOps, Cloud infrastructure (AWS/Azure), Network Administration, Information security, Creative design/UX.
 • Engineering concepts like Digital Electronics, Embedded Systems, Design and Automation in Manufacturing among others.

Placement Training:

“Placements are quintessential in launching a student towards a secured future”

 • We consistently work with our students to enhance their aptitude, reasoning and coding abilities.
 • Effective communication and soft skills play a pivotal role in securing job placements.
 • Through ongoing skill development initiatives, more than 90% of our students have secured positions in leading MNC’s globally.

Leadership Camp:

 • This camp organised for the alumni, equips them to face the various challenges that they could encounter after leaving Maatram’s nest in their personal and professional lives.
 • Through various activities and sessions, students are introduced efficient ways to navigate life as a professional and functioning adult to learn to strike a healthy balance between social responsibility and personal development.

Karpom Karpippom

This project aims to identify aspiring students from economically deprived backgrounds and tutor them to excel in their Board exams. Over the years during the admission process of Maatram Foundation, it was noticed that many young students have found it difficult to score high marks because of lack of teachers, lack of infrastructure and in many cases the domestic conditions in their houses. Through this project we want to bridge that gap by identifying such students and tutoring them through the alumni volunteers. This will not only help them in doing their board exams well but also give them an opportunity to pursue their higher studies through Maatram Foundation. This entire initiative is program managed by the Maatram Alumni Association.

For the current year (2020-2021), we have around 74 students who are getting benefitted from over 19 Government Schools and 23 Private Schools in and around Tamil Nadu. Tuitions have been taken by around 13 tutors for 12 different subjects – Tamil, English, Physics, Chemistry, Maths, Botany, Zoology, Commerce, Accountancy, Computer Science, Computer Application and Economics.