Admissions Open for the academic year 2020 -21     Apply Now
மாற்றம் ஃபவுண்டேஷன் ஒருபோதும் மாணவர்கள் மாணவிகளிடம் சேர்க்கையின் பொழுதோ அல்லது சேர்ந்த பின்னர் எந்த ஒரு பயிற்சி க்கோ எவ்வித கட்டணமோ நன்கொடையோ வாங்குவதில்லை, அப்படி ஏதும் உங்கள் கவனத்திற்கு வந்தால் உடனே எங்களை தொடர்புக்கொள்ளவும்./Maatram Foundation does not collect any fees or donations from students for admissions or trainings. Contact us immediately if you notice this.

What we do

Maatram leads transformation in the lives of deserving underprivileged students by providing quality sponsored education, continuous skill development, world class exposure to solving real life challenges, getting them placement ready and by imbibing societal skills. In-turn the students get groomed to become the finest in the society. 

Can Be The Change

Core Service

A unique initiative of Maatram Foundation through which free higher education is given to deserving students from economically deprived background. Various educational institutions partnered with the Foundation give free admissions which included not just the tuition fees but also the transportation charges, hostel fees (wherever applicable), food expenses, books & stationery expenses. Students who had scored more than 85% but cannot afford to buy even an application form are identified and given quality education. After two levels of scrutiny which includes a visit to their neighbourhood an in-person interview is conducted to ensure no deserving kid is missed. Since the beginning of this project,

close to 2000 students have been placed in 7 autonomous Universities, 35 engineering colleges, 15 Arts & Science Colleges, 4 Medical Colleges and 1 professional course. Post their admission to ensure, they are well inducted into their new life style, Mentors are assigned for students who work with them for continuous assessment and support. Students are also offered various soft skill trainings as well as employability training programs during this period to make them industry ready. A certification program through our Maatram Centre of Excellence has been established where our students are exposed to external technical certifications.

img

News to cheer!
416 students have been placed across 40 different institutions in the academic year 2021-2022! And, with

100% Scholarhsip.

Maatram has now successfully placed over 2000 students in prestigious institutions across Tamil Nadu.

Our Programs

SANTA KIDS

Teach a kid the “joy of sharing” and he/she shall spread the same to a 100 more.
Maatram foundation through the SANTA KIDS projects aims to spread the joy of giving amongst children early on...

SANTA KIDS

View More

BUILD A LIBRARY

A library is pivotal to learning and plays a key role as a space for kids to generate fresh ideas, encourage innovation, helps them improve their problem solving skills and inculcates the habit of continuous learning...

BUILD A LIBRARY

View More

Opportunities for the Differently-Abled

Every project we embarked on was inspired by someone who truly demonstrated a compelling need to help. Through the project, we partner with organizations who work closely with the differently abled to provide opportunities that would be very vital to them to build their career...

Opportunities for the Differently-Abled

View More

Socially Responsible Young Citizens

At Maatram, we strongly intend to create as many responsible citizens as we can in the society. Citizens, who will also double up to take on civil duties to provide a just and corruption free governance.

Socially Responsible Young Citizens

View More

Maatram Centre of Excellence

“An Investment in Knowledge pays the best Interest – Benjamin Franklin” Through the Maatram Centre of Excellence, we aim to enable our students to constantly upskill and reskill themselves during their college years and help them specialize in fundamental concepts and emerging areas, that would give them the added advantage when they start their career.

Maatram Centre of Excellence

View More

Emergency relief

At Maatram Foundation we firmly believe in doing our bit every time we had encountered a humanitarian crisis through the power of partnership. Through Chennai Floods in 2015, Cyclone Vardah in 2016, Cyclone Gaja 2018 and COVID 2020 we mobilized resources and worked on disaster relief and rehabilitation.

Emergency relief

View More

Karpom Karpippom

This project aims to identify aspiring students from economically deprived backgrounds and tutor them to excel in their Board exams.This entire initiative is program managed by the Maatram Alumni Association

Karpom Karpippom

View More

Guiding Principles

We believe that there has to be dignity in giving and hence the identity of the beneficiaries will always be protected. The details/photographs/videos of the Maatram beneficiaries will not be disclosed anywhere on our website, articles, promotional flyers, banners etc.,

The first preference for the higher education program is given to Orphan kids since they do not have any support system to fall back on. Most often these children are dependant of the relatives / family friends who are unable to support their dream of higher education.

 Preference for children who come from single parent families is given. In the low income society where there are lot of families losing the father due to alcoholism, debts etc, it becomes extremely difficult for the children to continue higher education. We believe the support provided will go a long way in the betterment of the entire family.

If you educate a woman, you educate a family, if you educate a girl, you educate the future. We believe Girls who get to dream and develop their character grow into vision-driven women, mothers and leaders who pass essential values and precious opportunity to the next generation. At Maatram, we truly believe in this with 80% of our beneficiaries being girl children.

I am Sujith kumar

Founder- Maatram Foundation

I always wondered how certain individuals encounter life changing moments through specific incidents in their life until I had my own…. and Maatram was born…

Numbers that tell our story​

1 +
Years
1 +
Lives Touched
1 +
Partners
1 +
Volunteers

Awards

What People Say About Us

Let's hear what our success stories say...

Reach Us

Follow Up

copyright@maatramfoundation

copyright@maatramfoundation

Reach Us

copyright@maatramfoundation

Site Hosted and Maintained by The Bumblebee Branding Company | www.thebumblebee.in