மாற்றம் ஃபவுண்டேஷன் ஒருபோதும் மாணவர்கள் மாணவிகளிடம் சேர்க்கையின் பொழுதோ அல்லது சேர்ந்த பின்னர் எந்த ஒரு பயிற்சி க்கோ எவ்வித கட்டணமோ நன்கொடையோ வாங்குவதில்லை, அப்படி ஏதும் உங்கள் கவனத்திற்கு வந்தால் உடனே எங்களை தொடர்புக்கொள்ளவும்./Maatram Foundation does not collect any fees or donations from students for admissions or trainings. Contact us immediately if you notice this.

Learn. Grow. Lead.

Maatram Foundation partners with colleges across Tamil Nadu to provide free higher education to deserving students from economically backward backgrounds. The selection process is done through a vigorous process of collecting data, verifying the same through volunteers, having a face-to-face interview, and finally shortlisting candidates for various educational institutions.

The purpose of this initiative is to encourage deserving candidates to study further and utilize their potential to the best of their ability. During this time, students are offered courses to hone their soft skills, and increase their employability. Maatram also offers technical certifications during this period to make them industry ready.

Learn. Grow. Lead.

Maatram Foundation partners with colleges across Tamil Nadu to provide free higher education to deserving students from economically backward backgrounds. The selection process is done through a vigorous process of collecting data, verifying the same through volunteers, having a face-to-face interview, and finally shortlisting candidates for various educational institutions.

The purpose of this initiative is to encourage deserving candidates to study further and utilize their potential to the best of their ability. During this time, students are offered courses to hone their soft skills, and increase their employability. Maatram also offers technical certifications during this period to make them industry ready.

Learn. Grow. Lead.

Maatram Foundation partners with colleges across Tamil Nadu to provide free higher education to deserving students from economically backward backgrounds. The selection process is done through a vigorous process of collecting data, verifying the same through volunteers, having a face-to-face interview, and finally shortlisting candidates for various educational institutions.

The purpose of this initiative is to encourage deserving candidates to study further and utilize their potential to the best of their ability. During this time, students are offered courses to hone their soft skills, and increase their employability. Maatram also offers technical certifications during this period to make them industry ready.

Previous slide
Next slide

Edu assist

A unique initiative of Maatram Foundation through which free higher education is given to deserving students from economically deprived background. The entire activity is done by a robust process of collecting data, verifying the same through volunteers, having a face to face interview and finally short listing candidates for various educational institutions. The highlight of this project is that the identity of the beneficiaries is kept confidential. The purpose of this initiative to encourage deserving candidates to study further and utilize their potentials to the best of their ability. Post their admission, to ensure they are well inducted into their new life style, Mentors are assigned to each student who work with them for continuous assessment and support. Students are also offered various soft skill trainings, employability training programs as well as technical certifications during this period to make them industry ready.

Previous slide
Next slide

Edu assist

A unique initiative of Maatram Foundation through which free higher education is given to deserving students from economically deprived background. The entire activity is done by a robust process of collecting data, verifying the same through volunteers, having a face to face interview and finally short listing candidates for various educational institutions. The highlight of this project is that the identity of the beneficiaries is kept confidential. The purpose of this initiative to encourage deserving candidates to study further and utilize their potentials to the best of their ability. Post their admission, to ensure they are well inducted into their new life style, Mentors are assigned to each student who work with them for continuous assessment and support. Students are also offered various soft skill trainings, employability training programs as well as technical certifications during this period to make them industry ready.

Some factors we
consider while
assigning students
to colleges are

Total number of
seats available

Number of
cities

Number of
colleges

Proximity of college
to students's residence

95% of our students who have graduated are placed in various top notch companies/organisations.

547 students were admitted for the academic year 2023-2024. This is the highest number of students admitted in a single academic year marking an important milestone for Maatram.

Admissions closed for the
academic year 2023-24

Courses offered by Maatram

Engineering

 • Civil Engineering
 • Mechanical Engineering
 • Computer Science & Engineering
 • Electrical & Electronics Engineering
 • Electronics & Communication Engineering
 • Information Technology
 • Aeronautical Engineering

 • Chemical Engineering
 • ArtificiaI Intelligence & Data Science
 • Food Processing
 • Electrical & Instrumentation
 • Biotechnology
 • Mechatronics
 • Computer & Communicative Engineering

Arts And Science

 • B. Com
 • B. Com (General)
 • B. Com (Accounting & Finance)
 • B. Com (Bank Management)
 • B. Com (Banking & Insurance)
 • B. Com (CS)
 • B. Com (CA)
 • B. Com (IB)
 • B.C.A
 • B..B.A
 • B. Sc (Maths)
 • B. Sc (Physics) – UG
 • M. Sc (Physics) – PG
 • B. Sc (Chemistry)
 • B. Sc (IT)

 • B. Sc (Computer Science)
 • B. Sc (Computer Technology)
 • B. Sc (Nursing)
 • B. Sc (Hotel Management and Catering)
 • B. Sc (Psychology)
 • B. Sc (Microbiology)
 • B. Sc (Biochemistry)
 • B. A (English literature)
 • B. A (Political Science)
 • B. A (Economics)
 • B. A (Tamil literature)
 • B.A. (Journalism)
 • B. A. (Physical Education)
 • MSW-HR
 • MSW-IT

List of colleges partnered
with Maatram

img

Here is who we think would be a

good fit with Maatram

 • Academically excellent
 • Good attitude
 • Burning desire to improve family's status
 • Determined to change themselves for the better

 • Self-motivated
 • Willing to make changes
 • Does not give excuses
 • Flexible to relocate to study anywhere in TN

Our Admission Process

Events

Timeline

Application form availability

April-May

Last date to apply

May-June

Merit list announcement

Last week of June

Counseling starts

Mid of July

Reach Us

+91 95510 14389 / 95000 10018
Working hours: 09:30 a.m to 06:00 p.m.
enquiry@maatramfoundation.com
No. 47, 7th Cross Street
Rengareddy Gardens
Neelangarai, Chennai 600115

Some factors we
consider while
assigning students
to colleges are

Total number of
seats available

Number of
cities

Number of
colleges

Proximity of college
to students's residence

Some factors we
consider while
assigning students
to colleges are

Total number of
seats available

Number of
cities

Number of
colleges

Proximity of college
to students's residence

95% of our students who have graduated are placed in various top notch companies/organisations.

547 students were admitted for the academic year 2023-2024. This is the highest number of students admitted in a single academic year marking an important milestone for Maatram.

Admissions closed for the
academic year 2023-24

Courses offered by Maatram

Engineering

 • Civil Engineering
 • Mechanical Engineering
 • Computer Science & Engineering
 • Electrical & Electronics Engineering
 • Electronics & Communication Engineering
 • Information Technology
 • Aeronautical Engineering

 • Chemical Engineering
 • ArtificiaI Intelligence & Data Science
 • Food Processing
 • Electrical & Instrumentation
 • Biotechnology
 • Mechatronics
 • Computer & Communicative Engineering

Arts And Science

 • B. Com
 • B. Com (General)
 • B. Com (Accounting & Finance)
 • B. Com (Bank Management)
 • B. Com (Banking & Insurance)
 • B. Com (CS)
 • B. Com (CA)
 • B. Com (IB)
 • B.C.A
 • B..B.A
 • B. Sc (Maths)
 • B. Sc (Physics) – UG
 • M. Sc (Physics) – PG
 • B. Sc (Chemistry)
 • B. Sc (IT)

 • B. Sc (Computer Science)
 • B. Sc (Computer Technology)
 • B. Sc (Nursing)
 • B. Sc (Hotel Management and Catering)
 • B. Sc (Psychology)
 • B. Sc (Microbiology)
 • B. Sc (Biochemistry)
 • B. A (English literature)
 • B. A (Political Science)
 • B. A (Economics)
 • B. A (Tamil literature)
 • B.A. (Journalism)
 • B. A. (Physical Education)
 • MSW-HR
 • MSW-IT

Courses offered by Maatram

Engineering

 • Civil Engineering
 • Mechanical Engineering
 • Computer Science & Engineering
 • Electrical & Electronics Engineering
 • Electronics & Communication Engineering
 • Information Technology
 • Aeronautical Engineering

 • Chemical Engineering
 • ArtificiaI Intelligence & Data Science
 • Food Processing
 • Electrical & Instrumentation
 • Biotechnology
 • Mechatronics
 • Computer & Communicative Engineering

Arts And Science

 • B. Com
 • B. Com (General)
 • B. Com (Accounting & Finance)
 • B. Com (Bank Management)
 • B. Com (Banking & Insurance)
 • B. Com (CS)
 • B. Com (CA)
 • B. Com (IB)
 • B.C.A
 • B..B.A
 • B. Sc (Maths)
 • B. Sc (Physics) – UG
 • M. Sc (Physics) – PG
 • B. Sc (Chemistry)
 • B. Sc (IT)

 • B. Sc (Computer Science)
 • B. Sc (Computer Technology)
 • B. Sc (Nursing)
 • B. Sc (Hotel Management and Catering)
 • B. Sc (Psychology)
 • B. Sc (Microbiology)
 • B. Sc (Biochemistry)
 • B. A (English literature)
 • B. A (Political Science)
 • B. A (Economics)
 • B. A (Tamil literature)
 • B.A. (Journalism)
 • B. A. (Physical Education)
 • MSW-HR
 • MSW-IT

List of colleges partnered with Maatram

img

Here is who we think would be a

good fit with Maatram

 • Academically excellent
 • Good attitude
 • Burning desire to improve family's status
 • Determined to change themselves for the better

 • Self-motivated
 • Willing to make changes
 • Does not give excuses
 • Flexible to relocate to study anywhere in TN

Our Admission
Process

Events

Timeline

Application form availability

April-May

Last date to apply

May-June

Merit list announcement

Last week of June

Counseling starts

Mid of July

Reach Us

img

+91 95510 14389 / 95000 10018

img

09:30 a.m to 06:00 p.m.

enquiry@maatramfoundation.com

No. 47, 7th Cross Street
Rengareddy Gardens
Neelangarai, Chennai 600115